API

 • API cho phép bạn thực hiện các hoạt động chuyển đổi và nhận thông tin tài khoản.
 • Để sử dụng API, bạn cần tạo một chìa khóa API. Bạn có thể tạo một chìa khóa API bên trong {cabinet} trong phần cài đặt dưới "Cài đặt Api".
 • Sau khi tạo chìa khóa API, bạn sẽ có chìa khoá và chìa khoá bí mật. Thông tin về các chìa khóa API dùng để xác thực.
 • Mọi yêu cầu đều được gửi tới URL sau: https://userapi.cryptonex.org/api.
 • Tên phương thức và tất cả các tham số phương thức đều được gửi qua phương thức POST trong thông số JSON-RPC.
 • Với mỗi yêu cầu cần xác thực.
 • Thực hiện xác thực bằng cách gửi các tham số JSON-RPC 2.0 sau đây:
Chìa khóa công khaiChìa khóa công khai, cần lấy cài đặt hồ sơ người dùng (ví dụ: 258ae265-642323ae6-8e22-c6a11fe26f3fsdsdw4b).
Chữ ký tự tạoKý - Dữ liệu POST "user.account_list" + "1" + "aQcLC343dsfg9hgbOLGeredfsdfIry" (phương thức API + dữ liệu số ngẫu nhiên + chìa khóa bí mật) được ký bằng phương thức chìa khóa bí mật SHA-256, chìa khóa bí mật cũng phải được lấy trong cài đặt hồ sơ người dùng.
Giá trị gia tăng bắt buộcDữ liệu số ngẫu nhiên tăng theo tham số theo từng yêu cầu.

Ví dụ về Curl

curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"jsonrpc":"2.0", "method": "user.account_list", "params":{"key":"941-fb77-4153-a057-0fgh83c3a454c", "sign": "4e96bc40b2gfhvbn65771ac493cbbed4b4aa2c5ec6006c32ae8385e48e3c", "nonce": 1}, "id":2}' https://userapi.cryptonex.org/api

Danh sách tài khoản

Tên phương thứcuser.account_list
Các tham sốTrống
Ví dụ
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "user.account_list",
  "params": {
    "key":"330f1dd6-af88-4335-bb8f-0a7b9f6afaa7",
    "sign": "Code",
    "nonce": 1
  }
}
Phản hồi
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "accounts": [
      {
        "balance": "0",
        "currency": "btc",
        "hash": "14x2insrz24PirkRA73TFwvNRYTKqbwxEQ",
        "type": "crypto"
      },
      {
        "balance": "0",
        "currency": "eth",
        "hash": "0x79ff9548653c3a1777c4121f65c678e72629ef9e",
        "type": "crypto"
      }
    ]
  }
}

Rút tiền

Tên phương thứcaccount.withdraw
Các tham số
 • from_hash — Tài khoản băm nơi khởi phát lệnh chuyển tiền (tạo trên trang web)
 • to_hash — Giá trị băm của tài khoản đích của lệnh chuyển tiền (tạo trực tuyến) hoặc ví crypto
 • amount — Lượng tiền tệ được in
 • auth_2fa_code — Mã xác nhận hai yếu tố (nếu bật)
Ví dụ
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "account.withdraw",
  "params": {
    "key":"330f1dd6-af88-4335-bb8f-0a7b9f6afaa7",
    "sign": "Code",
    "nonce": 1,
    "amount": "5",
    "from_hash": "Gh7tmu4234fsdfnweLLdisb8xMaxGyWCv7ui",
    "to_hash": "GgDEpsfEWrsdfse343MkdmcKv5C4axYR87"
  }
}
Phản hồi
{
  "id": 1,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "id": 7,
    "user_id": 2,
    "balance": "76.53154234",
    "confirm_type": "email",
    "currency": "cnx",
    "hash": "Gh7tmu4234fsdfnweLLdisb8xMaxGyWCv7ui"
  }
}

Danh sách các giao dịch

Tên phương thứctransaction.list
Các tham số
 • max_count — Số giao dịch được yêu cầu tối đa
Ví dụ
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "transaction.list",
  "params": {
    "key": "330f1dd6-af88-4335-bb8f-0a7b9f6afaa7",
    "sign": "Code",
    "nonce": 1,
    "max_count": 10
  }
}
Phản hồi
{
  "id": 5,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "summary": {
      "first_stamp": "2017-08-31 22:46:31.15804",
      "last_stamp": "2018-01-30 12:15:23.026104",
      "total": 180
    },
    "transactions":
    [
      {
        "block_hash": "",
        "from_amount": "5",
        "from_commission": "0",
        "from_currency": "cnx",
        "from_hash": "Gh7tmu43836W5nweLLdisb8xMaxGyWCvLr",
        "id": 1918,
        "post_stamp": "2018-01-30 12:15:23.026104",
        "rate": "0",
        "status": "moderate",
        "to_amount": "5",
        "to_currency": "cnx",
        "to_hash": "GgDEpsfEWrN8xiQDezMkdmcKv5C4axYRGk",
        "tx_id": "",
        "type": "withdrawal",
        "update_stamp": "2018-01-30 12:15:23.026104"
      }
    ]
  }
}

Danh sách giá

Tên phương thứccurrency_pair.get_rate_list
Các tham sốTrống
Ví dụ
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "currency_pair.get_rate_list",
  "params": {
    "key": "330f1dd6-af88-4335-bb8f-0a7b9f6afaa7",
    "sign": "Code",
    "nonce": 1
  }
}
Phản hồi
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "rates":
    [
      {
        "alias": "CNX/BTC",
        "ask": "0.0007866",
        "base_currency": "cnx",
        "base_type": "crypto",
        "bid": "0.00072375",
        "convert_type": "cross",
        "rel_currency_id": "btc",
        "rel_type": "crypto",
        "update_stamp": "2018-01-30 12:50:02.794084",
        "value_last_24h": "18536.65481165"
      }
    ]
  }
}

Chuyển đổi tiền tệ

Tên phương thứccurrency.convert
Các tham số
 • amount — Lượng tiền tệ được in
 • from_currency — Tiền tệ chúng tôi muốn chuyển đổi
 • to_currency — Tiền tệ nhận về
Ví dụ
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "currency.convert",
  "params": {
    "key": "330f1dd6-af88-4335-bb8f-0a7b9f6afaa7",
    "sign": "Code",
    "nonce": 1,
    "amount": "1",
    "from_currency": "cnx",
    "to_currency": "btc"
  }
}
Phản hồi
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "status": "ok"
  }
}

Thông tin người dùng

Tên phương thứcuser.info
Các tham sốTrống
Ví dụ
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "user.info",
  "params": {
    "key":"330f1dd6-af88-4335-bb8f-0a7b9f6afaa7",
    "sign": "Code",
    "nonce": 1
  }
}
Phản hồi
{
  "id": 2,
  "jsonrpc": "2.0",
  "result": {
    "id": 2,
    "login": "[email protected]",
    "auth_2fa": false,
    "deposit_auto_convert": false,
    "eth_cnx_bonus": "0.0",
    "post_stamp": "2017-08-29 20:29:27.844215"
  }
}